O kompaniji

VIŠE OD STOTINU GODINA TRADICIJE RUDARENJA

Rudnik mrkog uglja “Breza”

Rudnik mrkog uglja "Breza" u Brezi smješten je 20 km sjeverozapadno od glavnog grada BiH, počeo je sa radom 1907. godine kada je na ovom lokalitetu otvoren prvi kop. Danas rudnik "Breza" posluje u sklopu koncerna JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo.

RMU “Breza” radi sa 2 podzemna rudnika, ‘Kamenice’ i ‘Sretno’, zajedničkom separacijomi i površinskim kopom “Koritnik”. ‘Kamenice’ se nalaze jugoistočno od rudnika ‘Sretno’, a dva rudnika su međusobno povezani zajedničkim sistemom ventilacije i zajedničkim transporterom za transport rovnog uglja iz rudnika izgrađenim 1987. godine.

Sve do 1970. godine RMU “Breza” radio je i sa podzemnim rudnikom ‘Goruša’. Pored toga u skorijoj prošlosti RMU “Breza” je radio i sa dva mala površinska kopa. Jedan od ovih kopova nalazio se sjeveroistočno od glavnog kompleksa i nije rekultiviran jer je predviđeno da se ovaj kop koristiti za deponiju grada Breze. Rudnik sada odlaže otpad iz separacije u ovaj napušteni kop.

Oba sadašnja rudnika koriste sistem širokih čela za osnovno dobijanje uglja. Poslijeratna proizvodnja u prosjeku je bila približno 250.000 t/g iako je sadašnji instalirani kapacitet približno 330.000 t/g. Približno 40 % sadašnje proizvodnje otprema se prugom normalnog kolosijeka u TE Kakanj.

Podzemni rudnici RMU ‘Breza’ mogu proizvoditi najkvalitetnije komercijalne proizvode u regiji, sa visokom kaloričnom vrijednošću i niskim sadržajem pepla. Sadržaj sumpora je relativno niži nego većine ugljeva Srednje Bosne (prosječno 0,85 % sagorivog sumpora). Komercijalni ugalj ima dovoljan kvalitet za mogući izvoz. Komercijalni ugalj može se takođe koristiti za domaću potrošnju i u industriji.