gototopgototop

webmail

Thursday, March 23, 2023

Otvoreni konkursi i oglasi.

Files:

 • pdf.png

  01-OPK-3183-23 JAVNI OGLAS za prijem radnika u radni odnos na odredeno vrijeme u trajanju do 6 mjeseci.pdf

  Uploaded:
  20.03.23

   20.03.2023.

  JAVNI OGLAS

  za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju do 6 mjeseci

  Oglašava se prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju do 6 mjeseci u RMU ,Breza" d.o.o. Breza,
  na radnom mjestu kako slijedi:

   

  1. NK radnik u jami 22 izvršilaca

  Kratak opis poslova:

  - Radi na dopremi repromaterijala.
  - Radi na donošenju jamske građe na radilište.
  - Pomaže u vađenju i postavljanju jamske građe po uputama kopača.
  - Vrši utovar uglja u transportere.
  - Pravi glinene čepove za punjenje minskih bušotina.
  - Vrši razbijanje većih komada uglja, samo kad je transporter isključen.
  - U svom radu dužan je da se pridržava propisanih mjera zaštite na radu, upozorenja, naređenja i uputstava.
  - Dužan je koristiti lična zaštitna sredstva i opremu.
  - O svakoj opasnosti koju primjeti dužan je obavijestiti kopača ili drugo odgovorno lice.
  - Za rad koristi alat: krampa, lopata, testera, čekić.
  - Poslove i radne zadatke dobiva od kopača, palioca mina i nadzornika smjene-rudarskog.
  - Radi na donošenju eksploziva od glavnog magaciona (pomoćnog skaldišta), do priručnih spremišta.
  - U slučaju potrebe obavlja radne zadatke rukovaoca gumenog i grabuljastog transportera pod uslovom da je stručno osposobljen za rukovanje i posjeduje uvjerenje o položenom internom ispitu za rukovanje gumenih i grabuljastih transportera.
  - Povremeno može da obavlja i poslove i radne zadatke radnog mjesta za koje ima izvršenu obuku i položen ispit za to radno mjesto i položen kontrolni ispit iz oblasti zaštite na radu za to radno mjesto.
  - U slučaju potrebe obavlja i druge radne zadatke u sklopu organizacione jedninice (službi prerade uglja, pilana itd.)
  - Obavlja i druge poslove i radne zadatke koje mu naredi poslovođa smjene, palioc mina ili kopač i njima je odgovoran za svoj rad u okviru njegove opšte stručnosti.
  - Radnik je dužan, pored poslova iz opisa radnog mjesta obavljati i druge neophodne poslove, a naročito je obavezan: po potrebi obavljati i poslove niže složenosti, kada od toga zavisi izvršenje određenih procesa ili blagovremeni završetak posla.

   

  Pored opštih uslova utvrđenih zakonom kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove i to:

  - NK završena osnovna škola
  - Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima (minimalno 6 mjeseci)
  - Poznavanje propisa iz oblasti zaštite na radu

   

  Opći uslovi za zasnivanje radnog odnosa za sva radna mjesta:

  a.) daje državljanin Bosne i Hercegovine
  b.) potvrda o prebivalištu
  c.) da nije stariji od 35 godina, kao ni mlađi od 18 godina (obzirom da se radi o radnom mjestu koje je vezano za podzemu eksploataciju)
  d.) da ima zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

   

  Kandidati su dužni priložiti slijedeće dokumente:

  1. potpisanu pismenu prijavu na Oglas sa naznakom radnog mjesta na koje se prijavljuje, broj telefona i adresa stanovanja podnosioca prijave;
  2. kraća biografija;
  3. diploma o stečenoj stručnoj spremi koja se traži oglasom;
  4. Uvjerenje o državljanstvu ( da nije starije od 6 mjeseci) ;
  5. Uvjerenje o nekažnjavanju (da nije starije od 6 mjeseci);
  6. za radno mjesto pod brojem 1. dokaz o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima

   

  Pored navedene dokumentacije:

  Kandidati koji su demobilisani borci, članovi porodice šehida ili poginulih boraca, zatim kandidati koji imaju status ratnog vojnog invalida, trebaju dostaviti dokaz o navedenoj činjenici u skladu sa propisima kojima se reguliše oblast boračko-invalidske zaštite.

   

  Sva tražena dokumentacija koju kandidati prilažu uz prijavu dostavlja se u originalu ili ovjerenoj kopiji, ovjerena kod nadiežnog organa. Društvo neće vršiti povrat priložene dokumentacije uz prijavu na oglas. Neblagovremene, neuredne, nepotpune te prijave koje su kandidati pismeno povukli, kao i prijave uz koje su priložene neovjerene kopije dokumenata, neće se uzeti u razmatranje.

   

  PODNOŠENJE PRIJAVE

  Svi zainteresirani kandidati, prijave sa potrebnom dokumentacijom u zatvorenoj koverti mogu podnijeti u predviđenom roku od 15 dana, a koji počinje teći prvog dana od posljedne objave, na Protokolu Društva ili putem pošte na adresu poslodavca:
  RMU ,Breza" d.o.o. Breza
  Branilaca grada bb
  71370 Breza
  sa naznakom "Prijava na oglas za radno mjesto:________________"

   

  Oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana posljednje objave.

   

  Preuzmi tekst Oglasa

   

Rezultati 1 - 1 od 1

Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. -  Breza, Ul. Branilaca grada bb, 71370 Breza, Bosna i Hercegovina

Član koncerna ELEKTROPRIVREDA BiH

ID broj: 4218303300007, PDV broj: 218303300007, T: +387 32 784 300, E: info(@)rmubreza.ba

Pronađite nas na Youtube