gototopgototop

webmail

Thursday, March 23, 2023

Otvoreni konkursi i oglasi.

File: 01-OPK-3183-23 JAVNI OGLAS za prijem radnika u radni odnos na odredeno vrijeme u trajanju do 6 mjeseci.pdf

pdf.png
Uploaded:
20.03.23
Modified:
18.03.23
File Size:
156 KB
Downloads:
7
Version
1.0

 20.03.2023.

JAVNI OGLAS

za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju do 6 mjeseci

Oglašava se prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju do 6 mjeseci u RMU ,Breza" d.o.o. Breza,
na radnom mjestu kako slijedi:

 

1. NK radnik u jami 22 izvršilaca

Kratak opis poslova:

- Radi na dopremi repromaterijala.
- Radi na donošenju jamske građe na radilište.
- Pomaže u vađenju i postavljanju jamske građe po uputama kopača.
- Vrši utovar uglja u transportere.
- Pravi glinene čepove za punjenje minskih bušotina.
- Vrši razbijanje većih komada uglja, samo kad je transporter isključen.
- U svom radu dužan je da se pridržava propisanih mjera zaštite na radu, upozorenja, naređenja i uputstava.
- Dužan je koristiti lična zaštitna sredstva i opremu.
- O svakoj opasnosti koju primjeti dužan je obavijestiti kopača ili drugo odgovorno lice.
- Za rad koristi alat: krampa, lopata, testera, čekić.
- Poslove i radne zadatke dobiva od kopača, palioca mina i nadzornika smjene-rudarskog.
- Radi na donošenju eksploziva od glavnog magaciona (pomoćnog skaldišta), do priručnih spremišta.
- U slučaju potrebe obavlja radne zadatke rukovaoca gumenog i grabuljastog transportera pod uslovom da je stručno osposobljen za rukovanje i posjeduje uvjerenje o položenom internom ispitu za rukovanje gumenih i grabuljastih transportera.
- Povremeno može da obavlja i poslove i radne zadatke radnog mjesta za koje ima izvršenu obuku i položen ispit za to radno mjesto i položen kontrolni ispit iz oblasti zaštite na radu za to radno mjesto.
- U slučaju potrebe obavlja i druge radne zadatke u sklopu organizacione jedninice (službi prerade uglja, pilana itd.)
- Obavlja i druge poslove i radne zadatke koje mu naredi poslovođa smjene, palioc mina ili kopač i njima je odgovoran za svoj rad u okviru njegove opšte stručnosti.
- Radnik je dužan, pored poslova iz opisa radnog mjesta obavljati i druge neophodne poslove, a naročito je obavezan: po potrebi obavljati i poslove niže složenosti, kada od toga zavisi izvršenje određenih procesa ili blagovremeni završetak posla.

 

Pored opštih uslova utvrđenih zakonom kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove i to:

- NK završena osnovna škola
- Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima (minimalno 6 mjeseci)
- Poznavanje propisa iz oblasti zaštite na radu

 

Opći uslovi za zasnivanje radnog odnosa za sva radna mjesta:

a.) daje državljanin Bosne i Hercegovine
b.) potvrda o prebivalištu
c.) da nije stariji od 35 godina, kao ni mlađi od 18 godina (obzirom da se radi o radnom mjestu koje je vezano za podzemu eksploataciju)
d.) da ima zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

 

Kandidati su dužni priložiti slijedeće dokumente:

1. potpisanu pismenu prijavu na Oglas sa naznakom radnog mjesta na koje se prijavljuje, broj telefona i adresa stanovanja podnosioca prijave;
2. kraća biografija;
3. diploma o stečenoj stručnoj spremi koja se traži oglasom;
4. Uvjerenje o državljanstvu ( da nije starije od 6 mjeseci) ;
5. Uvjerenje o nekažnjavanju (da nije starije od 6 mjeseci);
6. za radno mjesto pod brojem 1. dokaz o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima

 

Pored navedene dokumentacije:

Kandidati koji su demobilisani borci, članovi porodice šehida ili poginulih boraca, zatim kandidati koji imaju status ratnog vojnog invalida, trebaju dostaviti dokaz o navedenoj činjenici u skladu sa propisima kojima se reguliše oblast boračko-invalidske zaštite.

 

Sva tražena dokumentacija koju kandidati prilažu uz prijavu dostavlja se u originalu ili ovjerenoj kopiji, ovjerena kod nadiežnog organa. Društvo neće vršiti povrat priložene dokumentacije uz prijavu na oglas. Neblagovremene, neuredne, nepotpune te prijave koje su kandidati pismeno povukli, kao i prijave uz koje su priložene neovjerene kopije dokumenata, neće se uzeti u razmatranje.

 

PODNOŠENJE PRIJAVE

Svi zainteresirani kandidati, prijave sa potrebnom dokumentacijom u zatvorenoj koverti mogu podnijeti u predviđenom roku od 15 dana, a koji počinje teći prvog dana od posljedne objave, na Protokolu Društva ili putem pošte na adresu poslodavca:
RMU ,Breza" d.o.o. Breza
Branilaca grada bb
71370 Breza
sa naznakom "Prijava na oglas za radno mjesto:________________"

 

Oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana posljednje objave.

 

Preuzmi tekst Oglasa

 

Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. -  Breza, Ul. Branilaca grada bb, 71370 Breza, Bosna i Hercegovina

Član koncerna ELEKTROPRIVREDA BiH

ID broj: 4218303300007, PDV broj: 218303300007, T: +387 32 784 300, E: info(@)rmubreza.ba

Pronađite nas na Youtube