gototopgototop

webmail

Wednesday, June 29, 2022
Javni oglas - Prodaja nekretnine putem javnog nadmetanja - licitacije

javni-oglas

JAVNI OGLAS

Prodaja nekretnine putem javnog nadmetanja - licitacije

 

Predmet prodaje

RMU "Breza" d.o.o. Breza kao vlasnik, raspisuje javni oglas za prodaju nekretnine označene kao k.č. broj 872 K.O. Sutješćica zv. "LUE" - rudnik, ukupne površine 69.884 m2 upisane u zk.ul. broj 650 K.0, Sutješica, upisane u posjedovni list broj 52.

 

Početna prodajna cijena

Početna prodajna cijena nekretnine po kojoj se vrši javno nadmetanje - licitacija , utvrđena je na osnovu nalaza i mišljenja stalnog sudskog vještaka poljoprivredne struke Velić Kasima, i iznosi 1.006.450,20 KM.

 

Način polaganja kapare

Za učešće u postupku javnog nadmetanja - licitacije zainteresovana lica dužna su na račun RMU „ Breza" d.o.o. Breza položiti kaparu u iznosu od 50.000,00 KM. Broj računa na koji se uplaćuje kapara je 101-104-00739003-09 otvoren kod Privredne banke Sarajevo. Učesniku javne prodaje-licitacije čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija, uplaćeni iznos kapare uračunava se u kupoprodajnu cijenu nekretnine.

 

Preuzmi tekst oglasa:

Preuzmi

PDF button

 

Javno otvaranje ponuda u prisutnosti zainteresovanih ponudača održat će se u zgradi RMU "Breza" d.o.o. Breza - SALA ZA SASTANKE 27.06.2022. godine s početkom u 12:00 sati.

 
 

Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. -  Breza, Ul. Branilaca grada bb, 71370 Breza, Bosna i Hercegovina

Član koncerna ELEKTROPRIVREDA BiH

ID broj: 4218303300007, PDV broj: 218303300007, T: +387 32 784 300, E: info(@)rmubreza.ba

Pronađite nas na Youtube