gototopgototop

webmail

Wednesday, June 29, 2022
Javni Oglas za prijem radnika u radni odnos

JAVNI OGLAS

za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 4 mjeseca

 

Oglašava se prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 4 mjeseca u JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD RMU „Breza“ d.o.o. Breza, na radnim mjestima kako slijedi:

 

1. Utovarač - 70 izvršilaca

Kratak opis poslova: Vrši utovar uglja iz svog radnog prostora u transporter, radi na čišćenju transportera na čelu a rasuti ugalj utovara u transporter, po potrebi doprema eksploziv i repromaterijal na široko čelo, radi skupa sa kopačem i pomoćnim kopačem na osiguranju radilišta, ulazne i izlazne prostorje zračne struje, pomaže kopaču i pomoćnom kopaču kod podgrađivanja, po potrebi obavlja i druge poslove po naređenju nadređenih.

 

Pored opštih uslova utvrđenih zakonom kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove i to:

 •  NK završena osnovna škola 
 •  Radno iskustvo na poslovima u jamskoj eksploataciji uglja
 •  Poznavanje propisa iz oblasti zaštite na radu
 •  Da nije ranije otpušten zbog učinjene povrede radne obaveze
 •  Da nije ranije sporazumno raskinuo radni odnos sa ZD RMU „Breza“ d.o.o. Breza

 

2. Jamski mjerač – geodetski tehničar, geometar - 1 izvršilac

Kratak opis poslova: izvođenje rudarskih mjerenja, izradu rudarskih planova i karata, njihova razmjera, izbor sistema koordinata i vođenje rudarsko-mjeračke i druge dokumentacije koja se upotrebljava pri izradi rudarske tehničke dokumentacije.

Pored opštih uslova utvrđenih zakonom kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove i to:

 • Završena srednja geodetska tehnička škola – 4 godine, SSS (Poželjno sa položenim stručnim ispitom u rudarstvu kao i radno iskustvo u struci )
 • Poznavanje rada na računaru (AutoCAD ILI CIVIL 3D)
 •  Poznavanje rada sa geodetskim instrumentima (NIVELIR, DAHLTA , TOTALNA STANICA)
 • Zbog otežanih uslova rada (rad u jamama) da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova  radnog mjesta na koje se prijavio.

 

Opći uslovi za zasnivanje radnog odnosa za sva radna mjesta:

a.)    da je državljanin Bosne i Hercegovine

b.)    da je stariji od 18 godina i

 c.)    da ima zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

 

Kandidati su dužni priložiti slijedeće dokumente:

 1.  potpisanu pismenu prijavu na Oglas sa naznakom radnog mjesta na koje se prijavljuje, broj telefona i adresa stanovanja podnosioca prijave;
 2.  kraća biografija;
 3.  diploma o stečenoj stručnoj spremi koja se traži oglasom;
 4. izvod iz matične knjige rođenih;
 5. za radno mjesto pod brojem 1. dokaz o radnom iskustvu na poslovima u podzemnoj eksploataciji uglja – potvrda poslodavca;
 6. za radno mjesto pod brojem 2. dokaz o radnom iskustvu u struci

 

Pored navedene dokumentacije:

Kandidati koji su demobilisani borci, članovi porodice šehida ili poginulih boraca, zatim kandidati koji imaju status ratnog vojnog invalida, trebaju dostaviti dokaz o navedenoj činjenici u skladu sa propisima kojima se reguliše oblast boračko-invalidske zaštite.

 

Sva tražena dokumentacija koju kandidati prilažu uz prijavu dostavlja se u originalu ili ovjerenoj kopiji, ovjerena kod nadležnog organa. Društvo neće vršiti povrat priložene dokumentacije uz prijavu na oglas.

Neblagovremene, neuredne, nepotpune te prijave koje su kandidati pismeno povukli, kao i prijave uz koje su priložene neovjerene kopije dokumenata, neće se uzeti u razmatranje.

 

PODNOŠENJE PRIJAVE

 

Svi zainteresirani kandidati, prijave sa potrebnom dokumentacijom u zatvorenoj koverti mogu podnijeti u predviđenom roku od 8 dana, a koji počinje teči prvog dana od posljedne objave, na Protokolu Društva ili putem pošte na adresu poslodavca: 

 

JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD RMU „Breza“ d.o.o. Breza

Branilaca grada bb

71370 Breza

sa naznakom „Prijava na oglas za radno mjesto: ___________________

 

Javni oglas će se objaviti u jednom dnevnom listu i na web stranici Društva www.rmubreza.ba.

Kandidati koji budu izabrani biće prije zaključivanja ugovora o radu upućeni na ljekarski pregled radi utvrđivanja zdravstvenog stanja i radne sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta za koja budu izabrani.

 

Oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana posljedne objave.

 

Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. -  Breza, Ul. Branilaca grada bb, 71370 Breza, Bosna i Hercegovina

Član koncerna ELEKTROPRIVREDA BiH

ID broj: 4218303300007, PDV broj: 218303300007, T: +387 32 784 300, E: info(@)rmubreza.ba

Pronađite nas na Youtube